Oferta edukacyjna

KIERUNKI NASZYCH DZIAŁAŃ

W roku szkolnym 2018/2019 realizujemy – w oparciu o nową Podstawę Programową MEN- treści zawarte w programie:

  • „Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci” – Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska. Wyd. Mac Edukacja (wszystkie grupy)

oraz opracowane w przedszkolu przez Radę Pedagogiczną programy:

Corocznie bierzemy udział w programach i kampaniach społeczno-edukacyjnych organizowanych przez Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego oraz inne instytucje m.in.: PPP, Komisariat Policji, Jednostkę Straży Pożarnej, LOP itp.

 

WSPÓŁPRACA Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ

Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 4 przy ul. Jemiołowej 59.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r w sprawie zasad udzielana i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w placówkach oświatowych, w roku szkolnym 2018/2019 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oferuje:

  • Obserwacje trudnych przypadków dzieci w grupie przedszkolnej
  • Pogłębioną diagnozę, w szczególności dzieci z problemami emocjonalnymi, agresją, nadpobudliwością
  • Pomoc merytoryczną dla nauczycieli do pracy z dziećmi ze SPE – położenie nacisku na konkretyzowanie wskazówek i zaleceń do pracy
  • Konsultacje dla rodziców na terenie przedszkoli (w trakcie zebrań, stałych dyżurów)
  • Wspieranie edukacyjnej i wychowawczej funkcji rodziców (pogadanki, porady, instruktaże, warsztaty)
  • Utrzymywanie mobilnego kontaktu z Poradnią, szybkie reagowanie na potrzeby

Więcej informacji na stronie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4  http://www.ppp4.wroc.pl/

Telefon PPP – (71) 798 68 30

e – mail: sekretariat.ppp4@wroclawskaedukacja.pl